Top Javascript GitHub developers in SantiagoUsername City rank Stars
13334764?v=3 dracotmolver 26 31
6446892?v=3 lord-kamina 27 31
15934924?v=3 nicolaspe 28 30
238439?v=3 amenadiel 29 29
12705403?v=3 hansfpc 30 28
1128501?v=4 ronzalo 31 28
759968?v=3 warseph 32 27
1024246?v=3 wachunei 33 27
631035?v=3 ciudadanointeligente 34 26
2944?v=3 lagartoflojo 35 25
952992?v=3 fforres 36 24
909395?v=4 nelysan 37 23
22915623?v=3 gbahamondezc 38 23
4744227?v=3 jjgumucio 39 23
3533121?v=3 gbahamondez 40 22
423036?v=3 iobaixas 41 20
4744?v=3 sagmor 43 17
852898?v=3 dvdeveloper 44 16
689583?v=3 astroza 45 15
161571?v=3 aledbf 46 14
9802?v=3 rbonvall 47 14
14633?v=4 dokshor 48 13
573708?v=3 jeam 49 12
510811?v=3 cloudshift 50 11