Top C GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
622644?v=3 gluster 1 1558
16574?v=3 yahoo 2 599
1779?v=3 dustin 3 429
1139878?v=3 sergev 4 409
494992?v=3 sahlberg 5 281
524033?v=3 vsergeev 6 269
585542?v=3 mips 211
19540805?v=3 yahooarchive 8 134
5661788?v=3 evil-mad 9 125
72227?v=3 zmanda 10 90
299455?v=3 radiofreejohn 11 89
131002?v=3 phirephly 12 68
30292?v=3 sowbug 164
101756?v=3 bobsomers 14 59
828851?v=3 bysin 15 52
532407?v=3 chuckm 16 43
1702600?v=3 nanolat 17 33
157678?v=3 ireneknapp 18 30
3244894?v=3 rticommunity 19 25
819094?v=3 samueldotj 20 24
766846?v=3 rene-aguirre 21 23
133876?v=3 aartamonau 22 18
343314?v=3 akshar100 23 15
72407?v=3 bjori 24 12
333530?v=3 adamsch1 25 11