Top C++ GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
16574?v=3 yahoo 1 1403
1253007?v=3 jaredhoberock 2 346
17074854?v=4 yugabyte 4 265
3244894?v=3 rticommunity 5 84
1779?v=3 dustin 6 63
19540805?v=3 yahooarchive 7 62
585542?v=3 mips 45
30292?v=3 sowbug 51
15194670?v=3 scalechain 10 32
1153951?v=3 massenz 11 28
1702600?v=3 nanolat 12 24
818067?v=3 kylefowler 13 22
1154897?v=3 karlssonper 14 20
969813?v=3 sholsapp 15 20
141668?v=3 ksamdev 16 19
524033?v=3 vsergeev 17 18
319035?v=3 lostdecade 18 18
15825828?v=4 xueweiz 19 16
3210159?v=3 piaw 20 16
8757369?v=3 redblobgames 21 15
987923?v=3 pokerchang 22 15
101756?v=3 bobsomers 23 13
245990?v=3 goutham 24 13
5997729?v=3 developersguild 25 11