Top Javascript GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
1315101?v=4 yangshun 3 59429
16574?v=3 yahoo 2 24832
38181?v=3 yui 3 5513
19540805?v=3 yahooarchive 4 2250
1377453?v=3 stormpath 5 1428
791779?v=3 photo 6 1346
544954?v=3 sahat 7 1237
78122?v=3 aadsm 8 1135
102191?v=3 yql 9 761
319035?v=3 lostdecade 10 754
558005?v=3 truenorth 11 327
2320475?v=3 bcle 12 251
879507?v=3 mpetazzoni 13 191
218840?v=3 michaelficarra 14 150
1388079?v=4 hharnisc 30 968
699432?v=3 tomasalabes 16 146
765551?v=3 dfellis 17 114
8757369?v=3 redblobgames 18 105
557895?v=3 pdehaan 19 99
2165?v=3 errcw 20 95
1297063?v=3 musictheory 21 82
5661788?v=3 evil-mad 22 80
1056680?v=3 kaazing 23 72
2778?v=3 twobit 24 70
4594780?v=3 svenkatreddy 25 66