Top Jupyter_notebook GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
16574?v=3 yahoo 1 1222
26864928?v=4 tirthajyoti 2 591
131095?v=3 nwhitehead 3 326
15305389?v=3 philbort 4 40
1153951?v=3 massenz 5 15
11827855?v=3 nickypie 6 8
14066635?v=3 preethiraghavan1 7 5
18386628?v=4 astha-chem 8 4
20506365?v=4 jackndwyer 9 2
3708508?v=3 omar-moreno 10 2
31945213?v=4 jiahuitao 11 2
254983?v=3 dwighthubbard 12 2
2353541?v=3 sumeetkr 13 1
313325?v=3 gkesavan 14 1
266009?v=3 joeandrewkey 15 1
13083390?v=4 addarsh 16 1
20656741?v=3 tx2016 17 0
22830358?v=4 nancynwei 18 0
31110848?v=4 shanlu1984 19 0
8207682?v=4 sourabh2k15 20 0
3155274?v=3 bryongloden 21 0
1908153?v=4 shrav 343 0
30421272?v=4 cindycaobutler 23 0
23009481?v=3 arugarg 24 0
13247767?v=3 juhibansal 25 0