Top Perl GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
762439?v=3 jigish 1 90
48159?v=3 rjray 2 40
16574?v=3 yahoo 3 33
1377453?v=3 stormpath 4 24
3244894?v=3 rticommunity 5 22
68232?v=3 rs 6 20
2852?v=3 tene 7 17
737936?v=3 jeffwalter 8 10
200457?v=3 fried 9 6
21415?v=3 3scale 11 5
23369?v=3 xiongchiamiov 12 5
765551?v=3 dfellis 13 4
1189030?v=3 gwenshap 14 4
72227?v=3 zmanda 15 4
304126?v=3 dgarros 16 3
108639?v=3 timotheus 17 3
2336640?v=3 laufeyjarson 18 1
3879804?v=3 rtgarden 19 1
1062951?v=3 jhubble 20 1
423529?v=3 geoffreyanderson 21 1
336338?v=3 mdumont 22 1
280453?v=3 snambi 23 1
20109?v=3 ctbarna 24 1
3957980?v=3 gsheld 25 0