Top R GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
9537384?v=4 daranzolin 1 315
16574?v=3 yahoo 2 16
26864928?v=4 tirthajyoti 3 4
1779?v=3 dustin 4 4
949502?v=3 kaniska 5 1
895814?v=3 echuvyrov 6 1
31945213?v=4 jiahuitao 7 1
8376781?v=3 sherrylau 8 1
786669?v=3 adason 9 0
11827855?v=3 nickypie 10 0
8173138?v=3 oliviazhao 11 0
141668?v=3 ksamdev 12 0
7493000?v=3 dstates 13 0
2254497?v=3 jhanschoo 14 0
1393314?v=3 nortron 15 0
1214697?v=3 dkrishnak 16 0
6655369?v=3 jenyi51 17 0
2430411?v=3 narayanm 18 0
1099978?v=3 victorchu 19 0
622074?v=3 lionelc 20 0
441385?v=3 sreev 21 0
162972?v=3 ltjohnson 22 0
23369?v=3 xiongchiamiov 23 0
12888824?v=4 liyanhui1228 24 0
15825828?v=4 xueweiz 25 0