Top Scala GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
16574?v=3 yahoo 1 5037
98358?v=3 bwmcadams 2 303
1189030?v=3 gwenshap 3 52
309153?v=3 iainmcgin 4 15
3421345?v=3 sarahgerweck 5 10
14366369?v=3 metpallyv 6 5
1702600?v=3 nanolat 7 5
6893839?v=3 imarios 8 4
19540805?v=3 yahooarchive 9 4
15194670?v=3 scalechain 10 3
859085?v=3 linwdav 11 2
704070?v=3 tanelio 12 2
1153951?v=3 massenz 13 2
795586?v=3 vchub 14 2
304674?v=3 angeloh 15 1
728345?v=3 sashaov 16 1
250167?v=3 varunkatta 17 1
6806760?v=3 ajmssc 18 1
6385978?v=3 tizhou86 19 0
1171212?v=3 zwang 20 0
15825828?v=4 xueweiz 21 0
12636060?v=3 pragatidev 22 0
4192908?v=3 piyushmh 23 0
5133248?v=3 gowthamnatarajan 24 0
1966176?v=3 lic9 25 0