Top Shell GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
622644?v=3 gluster 1 424
1297063?v=3 musictheory 2 267
82666?v=3 victorhsieh 3 149
23369?v=3 xiongchiamiov 4 131
1315101?v=4 yangshun 7 50
4984945?v=3 bluechiptek 6 33
2186145?v=3 bydavy 7 26
1189030?v=3 gwenshap 8 25
585542?v=3 mips 19
206536?v=3 omalley 10 15
423529?v=3 geoffreyanderson 11 14
524033?v=3 vsergeev 12 13
71910?v=3 treed 13 12
17707?v=3 geetarista 14 10
1390821?v=3 snullp 15 10
8430865?v=3 sidharta-s 16 10
504507?v=3 guozheng 17 10
56031?v=3 shawndumas 18 10
5395370?v=3 dsetia 19 9
791779?v=3 photo 20 9
18540565?v=3 gokulpch 21 8
131002?v=3 phirephly 22 8
433846?v=3 snit-ram 23 8
21415?v=3 3scale 24 7
1392937?v=3 anupamkaul 25 7