Top Swift GitHub developers in SunnyvaleUsername City rank Stars
28990390?v=4 skylab-inc 1 610
1377453?v=3 stormpath 2 277
68232?v=3 rs 3 78
16574?v=3 yahoo 4 16
2016980?v=3 michaelpatrickellard 5 10
573579?v=3 regnerjr 6 6
14146271?v=3 andrewzhou08 7 4
1689400?v=3 tracy454 8 3
1171212?v=3 zwang 9 3
304536?v=3 evanmcclure 10 3
22550273?v=3 ilyas9 11 2
1388370?v=3 ebfio 12 2
466830?v=3 rabahs 13 2
433846?v=3 snit-ram 14 2
159998?v=3 merriam 15 1
607054?v=3 marshallbu 16 1
5376378?v=3 iwhitfield 17 1
113615?v=3 anuragmishra 18 1
13373154?v=3 yiminyuan 19 1
5997729?v=3 developersguild 20 1
672601?v=3 kkunal 21 0
15667617?v=3 bluechipsystems 22 0
544954?v=3 sahat 23 0
614074?v=3 xczhanjun 24 0
1189142?v=3 rajeshsegu 25 0