Top C GitHub developers in TampaUsername City rank Stars
1202929?v=3 luvit 2 482
623819?v=3 opensuse 3 366
481963?v=3 dyne 5 306
3755527?v=3 jatovm 11 125
13443453?v=3 velttechnologies 20 40
146852?v=3 reidmorrison 6 29
11562543?v=3 cmail-mta 23 22
1252890?v=3 nightingale-media-player 24 15
774774?v=3 archiveteam 26 12
1561?v=3 jgworks 10 12
181234?v=3 sendgrid 25 15
12415837?v=3 ryansquared 28 11
1657439?v=3 collabria 13 9
677183?v=3 capnbry 14 8
12415837?v=3 chickennuggers 48 7
152159?v=3 randymcmillan 16 5
49758?v=3 stevenrobertson 17 5
16556870?v=3 centricular 15 58
9211?v=3 dubek 19 3
1359421?v=3 justinmk 20 3
17799834?v=3 scottrobertladd 21 3
14969727?v=3 billingemail 25 3
17893144?v=3 ernestbuffington 23 2
6445086?v=3 nkane 24 2
475097?v=3 jsylvanus 25 2