Top C# GitHub developers in TampaUsername City rank Stars
181234?v=3 sendgrid 1 471
6976360?v=4 kinetiq 2 131
1645051?v=3 owncloud 4 70
105339?v=4 dbuksbaum 4 53
37863?v=3 rlaneve 5 15
3529573?v=3 rjoudrey 6 9
933657?v=3 azizmb9494 7 7
143453?v=3 jsmale 8 7
428913?v=3 jeff-vera 9 6
1183909?v=3 tjmaynes 10 6
1385108?v=3 uweenukr 11 5
893767?v=3 cbeckner 12 5
8344293?v=3 marcus101rr 13 4
14828?v=3 bfalkner 14 4
14872271?v=3 adampaternostro 15 4
164629?v=3 padesso 16 3
5952481?v=3 devsnek 14 3
959529?v=3 christofjans 18 3
547627?v=3 thuzi 19 3
22282010?v=3 virtuaboza 20 2
1704718?v=3 seandunford 21 2
1004621?v=3 jsucupira 22 2
12895846?v=3 walexee 23 2
3300071?v=3 snarlynarwhal 24 2
6287039?v=3 definitelycarter 25 2