Top C++ GitHub developers in TampaUsername City rank Stars
1645051?v=3 owncloud 2 949
16745161?v=3 c-ares 3 674
623819?v=3 opensuse 5 581
677183?v=3 capnbry 4 286
1252890?v=3 nightingale-media-player 10 170
103255?v=3 chirino 6 27
33840?v=3 they4kman 7 24
481963?v=3 dyne 14 25
2166148?v=3 bcs925 9 15
105339?v=4 dbuksbaum 10 7
476158?v=3 rjanicek 11 7
7403854?v=4 lucianolaratelli 12 6
30301607?v=4 evert-arias 13 6
11377091?v=3 randypatterson 14 6
8528018?v=3 parametersoftware 25 5
22690442?v=3 boinc-next 27 4
1993120?v=3 cpigroup 17 4
20185977?v=3 olliethepikachu 29 4
6445086?v=3 nkane 19 3
15665242?v=4 pedrorod 20 2
1882792?v=3 santoshaditham 21 2
1283059?v=3 troyvoy88 22 2
112741?v=3 joshtronic 23 2
11576463?v=3 torbsd 38 2
11483190?v=4 codymj 25 1