Top Html GitHub developers in TampaUsername City rank Stars
1530011?v=3 angular-ui 3 440
2647475?v=3 dataprotocols 8 232
1643515?v=3 datasets 10 138
3581905?v=3 tus 12 112
623819?v=3 opensuse 13 110
181234?v=3 sendgrid 9 160
55633?v=3 kevintyll 8 56
359935?v=3 hollyschinsky 9 38
105339?v=4 dbuksbaum 10 34
819716?v=3 miklb 11 33
515165?v=3 drummerhead 17 33
1197580?v=3 processing-js 18 27
12086416?v=3 labriqueinternet 20 22
4468233?v=3 learn-js 21 21
143937?v=3 symfony 4 374
17653958?v=4 mozmeao 17 18
152159?v=3 randymcmillan 18 12
17653958?v=3 mozmar 19 11
11576463?v=3 torbsd 30 13
29761091?v=3 ubuntu-mate 33 10
13401335?v=3 browser-bugs 40 8
37492?v=3 bketelsen 23 6
6023705?v=3 ericnograles 24 6
14182081?v=3 samharden 25 4