Top Java GitHub developers in TampaUsername City rank Stars
611784?v=4 ibotpeaches 1 5970
1645051?v=3 owncloud 3 2841
1372220?v=3 cutr-at-usf 3 271
181234?v=3 sendgrid 9 245
103255?v=3 chirino 5 189
928045?v=3 barbeau 6 163
7068667?v=3 atlauncher 13 161
481963?v=3 dyne 15 97
3581905?v=3 tus 17 89
15144384?v=3 opensensorhub 23 24
288559?v=3 leeclarke 12 18
359935?v=3 hollyschinsky 13 17
1052991?v=3 epierce 14 14
6798993?v=3 softstar1990 15 13
1311244?v=3 realgatt 34 12
629276?v=3 erajasekar 17 10
23561?v=3 kierankelleher 18 10
25014458?v=3 today-app 37 9
1226472?v=3 tonystuart 20 8
547627?v=3 thuzi 21 8
1408720?v=3 chriskiehl 22 7
235417?v=3 seanalair 23 7
3755527?v=3 jatovm 35 9
16785203?v=3 snehanshus 25 6