Top Php GitHub developers in TampaUsername City rank Stars
143937?v=3 symfony 1 86668
1645051?v=3 owncloud 3 7490
353790?v=3 markjaquith 3 3976
448444?v=3 symphonists 8 901
181234?v=3 sendgrid 7 951
334029?v=3 symphonycms 9 826
98561?v=3 norcross 7 806
112741?v=3 joshtronic 8 265
1993120?v=3 cpigroup 9 160
9422874?v=3 headtalker 32 61
3180534?v=3 stezu 11 49
12086416?v=3 labriqueinternet 33 48
17794049?v=3 chucknorris-io 35 44
11599112?v=3 mossphp 41 34
129810?v=3 azuka 15 29
3171242?v=3 theukedge 16 23
475097?v=3 jsylvanus 17 21
50338?v=3 thoth 18 17
623819?v=3 opensuse 51 15
356456?v=3 osebboy 20 15
13875755?v=3 thatsus 21 12
26660727?v=4 gamepanelio 55 12
1641678?v=3 pmgllc 23 10
57948?v=3 midnightmonster 24 10
344840?v=3 huckfinnaafb 25 10