Top Shell GitHub developers in TampaUsername City rank Stars
481963?v=3 dyne 2 658
2504630?v=3 cryptoparty 3 486
799078?v=3 cpuguy83 3 306
3148929?v=3 cznweb 5 237
1643515?v=3 datasets 7 182
774774?v=3 archiveteam 9 155
37492?v=3 bketelsen 7 135
623819?v=3 opensuse 8 163
1645051?v=3 owncloud 10 102
476158?v=3 rjanicek 10 93
103255?v=3 chirino 11 87
37863?v=3 rlaneve 12 46
112741?v=3 joshtronic 13 46
143937?v=3 symfony 15 40
17653958?v=4 mozmeao 15 33
13443453?v=3 velttechnologies 22 18
12086416?v=3 labriqueinternet 20 22
3639483?v=3 sqwiggle 23 15
17653958?v=3 mozmar 19 15
2132295?v=3 rhubarbsin 20 13
611784?v=4 ibotpeaches 21 12
152159?v=3 randymcmillan 22 10
23561?v=3 kierankelleher 23 6
289492?v=3 campadrenalin 34 5
3581905?v=3 tus 35 5