Top C++ GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
9162757?v=3 yasuhirohoshino 26 141
364452?v=3 ahiguti 27 141
199592?v=3 methane 28 141
467295?v=3 pfi 29 131
823277?v=3 rhysd 30 125
3426241?v=3 j-cube 31 108
98253?v=3 hagino3000 32 116
6889042?v=3 jkomiyama 33 106
469803?v=3 iwiwi 34 104
7454329?v=3 hanasaan 35 100
109069?v=3 tanakh 36 99
11978373?v=3 twtygqyy 37 97
18560?v=3 dominiek 38 97
440881?v=3 hideo55 39 95
926923?v=3 yuuichiakagawa 40 94
147025?v=3 sinya8282 41 90
6366270?v=4 zchee 42 87
586639?v=3 cybergarage 43 83
101800?v=4 gfx 44 81
475449?v=3 syokenz 45 79
4669517?v=4 kittinunf 46 78
676599?v=3 motoishmz 47 74
1798762?v=3 h2so5 48 74
130325?v=3 kaorun55 49 73
605953?v=3 m-mizutani 50 72