Top Coffeescript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
73962?v=3 mizchi 1 828
10234?v=3 iizukanao 2 716
16032?v=3 cognitom 3 509
1021506?v=4 fulmicoton 4 473
12196621?v=3 openstf 5 438
163168?v=3 aki77 6 221
1674978?v=3 increments 7 193
83656?v=3 yujinakayama 8 157
2417391?v=3 felixhao28 9 125
8991?v=3 naoya 10 114
81522?v=3 sakatam 11 110
10236?v=3 knu 12 109
250407?v=3 koba04 13 101
1436271?v=3 tuvistavie 14 100
5463365?v=3 yasuyuky 15 98
23387?v=3 stomita 16 95
665440?v=3 geta6 17 92
31448?v=3 satococoa 18 76
1223268?v=3 yoheimuta 19 74
1457682?v=3 akiomik 20 65
78609?v=3 yoshiori 21 63
6136383?v=4 cakecatz 22 10
1421898?v=3 hmatsuda 23 49
111689?v=3 r7kamura 24 44
514164?v=3 minodisk 25 42