Top Coffeescript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
1114915?v=3 moqada 26 41
212607?v=3 monzou 27 40
19625?v=4 banyan 28 39
6198749?v=3 claudetech 29 32
31357?v=3 voqn 30 32
3148102?v=3 syon 31 31
208512?v=3 sebastibe 32 30
1480739?v=3 zerobase 33 30
12104?v=3 masuidrive 34 28
3126484?v=3 hakatashi 35 27
1183484?v=3 pchw 36 25
244799?v=3 baotuo 37 24
217503?v=3 mochiz 38 23
509946?v=4 hypercubed 2 22
555645?v=3 yosuke-furukawa 40 22
2124392?v=3 baku89 41 22
529660?v=3 tachiba 42 20
20524?v=3 hanamura 43 17
688326?v=3 dvcrn 44 17
733116?v=3 yonchu 45 16
5219279?v=3 plaidev 46 15
139089?v=3 soutaro 47 15
1013641?v=4 utatti 48 14
878993?v=3 dongri 49 14
1695538?v=3 creasty 50 14