Top Coffeescript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
134620?v=3 hnagato 51 1
3626419?v=3 eqot 53 12
693530?v=3 ruicc 54 12
2908937?v=3 higuma 55 11
29440?v=3 sorah 56 11
217484?v=4 ikeikeikeike 57 11
154188?v=3 ymrl 58 11
1865869?v=3 xipx 59 11
15363?v=3 gimite 60 11
4658938?v=4 khirayama 61 11
694932?v=3 p-baleine 62 10
431808?v=3 uetchy 63 10
564477?v=3 nunukim 64 11
1886330?v=3 yuhiisk 65 9
2164346?v=3 kelvintaywl 66 10
7475716?v=3 ky0615 67 9
1637977?v=3 rev84 68 9
29904?v=3 riaf 69 9
321266?v=3 int128 70 8
9780?v=3 negipo 71 8
373554?v=3 ukyo 72 8
1222990?v=3 ippeiukai 73 9
26023?v=3 masarakki 74 7
21428?v=4 zaki 75 7