Top Dart GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
511213?v=3 ntaoo 1 39
6129588?v=3 sh4869 2 17
125332?v=3 vvakame 3 11
10354?v=3 technohippy 4 8
15713?v=3 michilu 5 7
1237536?v=3 yaraki 6 5
101800?v=4 gfx 7 4
1529180?v=4 lacolaco 8 3
4289883?v=3 axross 9 3
372203?v=3 zick 10 3
2797681?v=3 deadcheat 11 3
157480?v=3 kkazuo 12 2
471113?v=3 takyam-git 13 1
7621298?v=4 kuwapp 14 1
381483?v=3 ichigotake 15 1
6993514?v=4 potato4d 16 1
696424?v=3 mogeta 17 0
96539?v=3 dddaisuke 18 0
3464295?v=3 nekova 19 0
1436271?v=3 tuvistavie 20 0
796361?v=3 thagikura 21 0
471318?v=4 hotchemi 22 0
10089070?v=4 okohs 23 0