Top Elixir GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
1436271?v=3 tuvistavie 1 384
217484?v=4 ikeikeikeike 2 154
2699745?v=3 sebastianszturo 3 153
1641039?v=4 shufo 4 136
1064513?v=3 keichan34 5 98
2364702?v=3 joe-noh 6 53
159403?v=3 tatsuya6502 7 45
109594?v=3 chatgris 8 39
1674978?v=3 increments 9 25
2797681?v=3 yodatomato 10 22
2797681?v=3 deadcheat 11 16
363932?v=3 restartr 12 15
274656?v=3 kenichirow 13 13
82835?v=3 rramsden 14 12
128431?v=3 marocchino 15 12
5673994?v=3 woxtu 16 12
2009910?v=3 hagiyat 17 11
688326?v=3 dvcrn 18 9
3464295?v=3 nekova 19 9
2958784?v=3 massn 20 7
119195?v=3 cookpad 21 7
2075801?v=3 entotsu 22 6
15134826?v=3 xflagstudio 23 6
2164119?v=3 yhoshino11 24 5
4507126?v=3 ymtszw 25 4