Top Emacs_lisp GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
636289?v=3 smihica 1 467
22444?v=3 hayamiz 2 420
18634?v=3 yuroyoro 3 373
810042?v=3 kai2nenobu 4 350
22645?v=3 mopemope 5 325
48446?v=3 yoshiki 6 289
1400871?v=3 nathankot 7 217
10236?v=3 knu 8 165
6090562?v=3 alpha22jp 9 165
165387?v=3 kazu-yamamoto 10 147
3458?v=3 kentaro 11 76
19881?v=3 twada 12 67
170014?v=3 masutaka 13 47
90128?v=3 mori-dev 14 47
751477?v=3 daichirata 15 39
176515?v=3 clear-code 16 38
12780?v=3 hamano 17 36
23875?v=3 ataka 18 34
1256183?v=3 tcnksm 19 31
377137?v=3 supermomonga 20 30
7157?v=3 elim 21 29
760627?v=3 tsu-nera 22 28
264469?v=3 tototoshi 23 24
107187?v=3 takaishi 24 24
4434568?v=3 keens 25 24