Top Erlang GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
1684134?v=3 leo-project 1 1304
11440?v=3 kuenishi 2 86
15713?v=3 michilu 3 64
10272?v=3 cooldaemon 4 62
82835?v=3 rramsden 5 39
2569175?v=3 shun159 6 20
2024042?v=3 leo-incubator 7 17
279052?v=3 mocchira 8 10
753926?v=4 egisatoshi 9 9
177213?v=4 shirou 10 4
1642319?v=3 yahoojapan 11 4
451586?v=3 ksauzz 12 4
611733?v=3 fpt 13 3
169852?v=3 simulacre 14 3
567397?v=3 kuniyoshi 15 2
159403?v=3 tatsuya6502 16 2
367880?v=3 ericsagnes 17 2
2364702?v=3 joe-noh 18 2
1419976?v=3 amutake 19 2
73962?v=3 mizchi 20 3
17640?v=3 ochko 21 2
180326?v=3 jimt 23 1
1064513?v=3 keichan34 24 1
4524369?v=3 hototoh 25 1