Top Go GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
5564044?v=4 c-bata 1 4831
1256183?v=3 tcnksm 2 3052
177213?v=4 shirou 3 2913
56500?v=3 yuin 4 2125
1583973?v=3 yosssi 5 1876
703827?v=3 fvbock 6 1671
6121271?v=4 sachaos 7 1383
1170428?v=4 bluele 8 1268
1681251?v=3 gengo 9 1268
131059?v=3 guregu 10 1062
49281?v=3 lestrrat 11 967
6366270?v=4 zchee 12 960
823277?v=3 rhysd 13 843
217179?v=3 client9 14 786
5365998?v=3 gojp 15 764
931554?v=3 otiai10 16 737
535718?v=3 huydx 17 681
95184?v=3 hirokidaichi 18 583
783040?v=4 achiku 19 509
1456047?v=3 kyokomi 20 473
177122?v=3 songmu 21 466
564612?v=3 shibukawa 22 404
2871985?v=3 timakin 23 383
644501?v=3 atotto 24 363
4232165?v=3 ikawaha 25 340