Top Groovy GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
321266?v=3 int128 1 406
613956?v=4 kt3k 2 222
471318?v=4 hotchemi 3 91
101800?v=4 gfx 4 65
119195?v=3 cookpad 5 43
756311?v=3 rodionmoiseev 6 35
749051?v=3 sys1yagi 7 28
126019?v=3 tomorrowkey 8 23
66100?v=4 taichi 9 15
106908?v=3 making 10 6
4305726?v=3 masatonagai 11 5
99590?v=3 nicolas-raoul 12 5
434070?v=3 nobusue 13 2
1333903?v=3 changevision 14 2
795541?v=3 indare 15 2
247250?v=3 kenichiro22 16 2
899217?v=3 kamatama41 17 1
3354329?v=3 manabu-gt 8 1
3317699?v=3 altarbeastiful 19 1
5003722?v=3 disc99 20 1
2368078?v=3 ymegane 21 1
2141477?v=3 rimms 22 1
1678258?v=3 ohtomi 23 1
1389835?v=3 satoshun 24 1
1332886?v=3 yamacraft 25 1