Top Haskell GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
165387?v=3 kazu-yamamoto 1 1313
6812884?v=3 egison 2 427
109069?v=3 tanakh 3 334
134072?v=3 fujimura 4 244
213801?v=3 khibino 5 208
150136?v=3 himura 6 179
64804?v=3 cdepillabout 7 178
105151?v=3 maoe 8 153
378816?v=3 liyang 9 85
19987?v=3 guillaume-nargeot 10 82
498789?v=3 cutsea110 11 61
1013641?v=4 utatti 12 48
2379085?v=3 tokiwoousaka 13 45
1460043?v=3 taiki45 14 44
1809735?v=3 raminhal9001 15 43
1113464?v=3 nakaji-dayo 16 22
1419976?v=3 amutake 17 21
191684?v=3 syucream 18 16
85950?v=3 8c6794b6 19 15
31357?v=3 voqn 20 15
1400871?v=3 nathankot 21 14
881998?v=3 alang9 22 13
656973?v=3 yuga 23 13
1117014?v=3 keitax 24 11
172570?v=3 nineties 25 11