Top Java GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
1833474?v=4 wasabeef 1 32279
1538661?v=3 brettwooldridge 2 7109
2552365?v=3 h6ah4i 3 5221
471318?v=4 hotchemi 4 4287
2410843?v=4 masayukisuda 5 4056
7939483?v=3 recruit-lifestyle 6 3608
3354329?v=3 manabu-gt 1 3815
1480480?v=4 kakajika 8 2593
74894?v=3 yusuke 9 2410
13427854?v=4 igreenwood 10 2146
592346?v=3 wizcorp 11 2115
3871115?v=3 kaelaela 12 1368
733131?v=3 coobird 13 1261
1641166?v=3 takahikokawasaki 14 1213
5179593?v=3 gotokatsuya 15 1190
7928836?v=3 shts 16 1158
654889?v=3 yshrsmz 17 1095
883148?v=3 rejasupotaro 18 804
101800?v=4 gfx 19 786
12456426?v=3 bowyer-app 20 786
6598880?v=4 yuyakaido 21 766
900756?v=3 kobakei 22 705
964952?v=3 antonyt 23 652
106908?v=3 making 24 642
119195?v=3 cookpad 25 606