Top Javascript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
86519?v=4 t32k 26 1155
1800018?v=3 1000ch 27 1101
151614?v=3 kuy 28 1011
1436271?v=3 tuvistavie 29 967
95184?v=3 hirokidaichi 30 946
4002137?v=4 akameco 31 925
1137546?v=3 kazuhikoarase 32 893
111689?v=3 r7kamura 33 889
8448120?v=3 ks888 34 874
498635?v=3 shuhei 35 867
955714?v=3 imaya 36 864
4022524?v=3 joehetfield 37 861
23251378?v=3 cam-inc 38 845
23387?v=3 stomita 39 814
421757?v=3 baryon 40 805
869065?v=3 pocotan001 41 779
246448?v=3 uupaa 42 774
12104?v=3 masuidrive 43 774
250407?v=3 koba04 44 684
509946?v=4 hypercubed 4 855
5755225?v=4 ykob 46 637
3160395?v=3 blivesta 47 610
9765?v=3 kawanet 48 588
73962?v=3 mizchi 49 967
363364?v=3 wellflat 50 569