Top Javascript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
346598?v=3 hakobera 51 556
592346?v=3 wizcorp 52 525
435105?v=3 shootaroo 53 525
29393182?v=3 hyper-pokemon 54 510
1379373?v=3 ashiina 55 505
518624?v=3 kylebarrow 56 484
6318110?v=3 hardmaru 57 469
511121?v=3 ynakajima 58 424
291185?v=3 nulltask 59 418
55120?v=3 dominiccooney 60 407
6404804?v=3 jpcertcc 61 392
26476?v=3 teppeis 62 387
613956?v=4 kt3k 63 332
21084?v=3 tokuhirom 64 331
6022672?v=4 idiotwu 65 324
9168?v=3 swdyh 66 323
18215?v=3 os0x 67 320
2908937?v=3 higuma 68 313
94173?v=3 tagawa 69 310
6993514?v=4 potato4d 70 305
3859537?v=3 kidjp85 71 303
212837?v=3 yomotsu 72 302
404356?v=3 ahomu 73 298
1487241?v=3 runexec 74 293
230185?v=3 superbrothers 75 292