Top Javascript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
3269510?v=3 shspage 76 290
1617712?v=3 hekigan 77 289
823277?v=3 rhysd 78 279
1182318?v=3 nttcom 79 279
66100?v=4 taichi 80 276
2460874?v=3 airtoxin 81 272
18560?v=3 dominiek 82 264
19625?v=4 banyan 83 262
96322?v=3 recurser 84 259
218144?v=3 agektmr 85 258
462290?v=3 daishihmr 86 252
931554?v=3 otiai10 87 250
55120?v=3 coonsta 88 263
1256685?v=3 yymm 89 243
431808?v=3 uetchy 90 238
657059?v=3 gunta 91 227
4289883?v=3 axross 92 226
10735?v=3 amachang 93 225
75448?v=3 sanemat 94 213
352373?v=3 andyhall 95 212
252323?v=3 evert0n 96 205
230654?v=3 tagomoris 97 201
1812064?v=3 ozaki-r 98 199
8991?v=3 naoya 99 198
125332?v=3 vvakame 100 196