Top Jupyter_notebook GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
1198183?v=3 jrjohansson 1 2118
6737785?v=4 hironsan 2 1391
5807827?v=3 tatsuyah 3 925
6318110?v=3 hardmaru 4 577
1623040?v=3 kazunori279 5 247
905683?v=3 bicycle1885 6 87
11978373?v=3 twtygqyy 7 55
20926684?v=4 nyoki-mtl 8 51
1127711?v=3 hido 9 42
1657867?v=3 pixiv 10 38
166852?v=4 jojonki 11 36
853567?v=3 takuti 12 30
2062128?v=3 yuyu2172 13 30
780831?v=4 ikegami-yukino 14 27
3454980?v=4 leemengtaiwan 15 26
1283487?v=3 nkmry 16 22
354934?v=3 ninjin 17 21
485372?v=3 terapyon 18 20
3435720?v=3 serithemage 19 20
5564044?v=4 c-bata 20 18
734905?v=3 tushuhei 21 16
13016273?v=3 ma-sa-ue 22 16
1696302?v=3 sinhrks 23 13
49289?v=3 ianlewis 24 13
255937?v=3 yunabe 25 11