Top Kotlin GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
4669517?v=4 kittinunf 1 5084
3897705?v=4 mannodermaus 2 316
471318?v=4 hotchemi 3 300
3675458?v=3 shiraji 4 266
1833474?v=4 wasabeef 5 158
1407208?v=3 ttymsd 6 125
749051?v=3 sys1yagi 7 123
1439687?v=4 kirimin 8 102
654889?v=3 yshrsmz 9 92
885672?v=3 ntaro 10 77
5249113?v=4 pot8os 11 68
19658?v=3 seratch 12 59
2410843?v=4 masayukisuda 13 39
729101?v=3 sakebook 14 36
1316988?v=4 k-kagurazaka 15 34
6598880?v=4 yuyakaido 16 30
4075784?v=3 yasszu 17 28
101800?v=4 gfx 18 28
119195?v=3 cookpad 19 24
97326?v=3 kmizu 20 23
26962748?v=4 rettyeng 21 23
1523308?v=3 maeharin 22 22
900756?v=3 kobakei 23 22
810189?v=3 shogo4405 24 19
4340693?v=3 jmatsu 25 18