Top Makefile GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
547901?v=3 kazuhisya 1 210
22009?v=3 mumoshu 2 184
12196621?v=3 openstf 3 144
18560?v=3 dominiek 4 86
431808?v=3 uetchy 5 31
43029?v=3 satoruhiga 6 30
183648?v=3 syuu1228 7 25
6366270?v=4 zchee 9 20
65972?v=3 yagitoshiro 10 19
53929?v=3 atsushieno 11 16
650934?v=3 akafugu 13 10
270291?v=3 tjun 14 9
72069?v=3 daitomanabe 15 9
74345?v=3 enukane 16 8
16981810?v=3 creativevisualization 17 7
41567?v=3 kazuho 18 6
15992496?v=3 mordiford 19 5
1390409?v=3 osamingo 20 5
49281?v=3 lestrrat 21 5
6941?v=4 liquidz 22 4
425216?v=3 r-plus 23 4
21084?v=3 tokuhirom 24 4
27730342?v=3 renluckyclover 25 5