Top Objective-c GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
587614?v=4 shu223 5 12309
40610?v=3 kishikawakatsumi 2 7596
429119?v=4 timoliver 1 8317
113420?v=3 ninjinkun 4 4863
717992?v=3 michaelhenry 5 3440
1230665?v=4 zoonooz 6 2732
7347118?v=4 ra1028 7 1605
30877?v=3 lyokato 8 1151
646158?v=3 kimsungwhee 9 1134
1683660?v=3 kaiinui 10 957
6299?v=3 fjolnir 11 916
11548754?v=4 y-hryk 12 855
966856?v=3 ishkawa 13 846
19714?v=4 azu 14 778
644328?v=3 akiroom 15 757
33768?v=3 sonsongithub 16 643
10776?v=3 takuma104 17 626
629993?v=3 tokorom 18 577
481503?v=3 hayashi311 19 569
425216?v=3 r-plus 20 502
1407680?v=3 sozorogami 21 460
283562?v=3 yaakaito 22 426
86053?v=3 flcljp 23 417
83656?v=3 yujinakayama 24 383
6250288?v=3 junichit 25 372