Top Perl GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
21084?v=3 tokuhirom 1 2134
81858?v=3 yuki-kimoto 2 888
41567?v=3 kazuho 3 611
1710555?v=4 iberianpig 4 446
49281?v=3 lestrrat 5 368
3458?v=3 kentaro 6 307
8991?v=3 naoya 7 304
9108?v=3 hirose31 8 262
101800?v=4 gfx 9 258
67440?v=3 xaicron 10 255
1422834?v=3 moznion 11 200
140584?v=3 s-aska 12 187
230654?v=3 tagomoris 13 157
374550?v=4 karupanerura 14 133
177122?v=3 songmu 15 123
48446?v=3 yoshiki 16 117
40016?v=3 zigorou 17 115
819807?v=3 meso-cacase 18 94
30877?v=3 lyokato 19 84
135589?v=3 punchdrunker 20 82
5354?v=3 tomill 21 80
226746?v=3 punytan 22 79
10272?v=3 cooldaemon 23 69
37822?v=3 riywo 24 67
2655?v=3 walf443 25 67