Top Perl GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
3502?v=3 hidek 26 75
24658?v=3 lopnor 28 60
127256?v=3 nihen 29 45
1734549?v=3 y-ken 30 43
2808?v=3 comewalk 31 41
1131623?v=3 papix 32 37
12642?v=3 kamipo 33 33
364452?v=3 ahiguti 34 29
1701138?v=3 magnolia-k 35 30
718236?v=3 glidenote 36 28
393940?v=3 zembutsu 37 28
2672835?v=3 visitsb 38 28
440881?v=3 hideo55 39 26
74346?v=3 myfinder 40 26
2699745?v=3 sebastianszturo 41 26
100552?v=3 livedoor 42 24
250407?v=3 koba04 43 20
42099?v=3 miki 44 20
4456373?v=3 kazu-zamasu 45 19
505230?v=3 karlcow 46 19
9765?v=3 kawanet 48 17
49303?v=3 masartz 49 17
315510?v=3 cside 50 18