Top Php GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
16377174?v=3 fuyutsuki 51 31
4986145?v=3 takayukii 52 31
74646?v=3 andrewplummer 53 31
1642319?v=3 yahoojapan 54 30
12013346?v=3 piwikjapan 55 30
6347309?v=3 hironobu-s 56 30
1312539?v=3 snakano 57 29
27699?v=3 hnw 58 27
71630?v=3 balibali 59 28
59034?v=3 dakatsuka 60 27
915178?v=3 zabbix-jp 61 28
10488?v=3 suzuki 62 26
1295455?v=3 atsumu 63 29
7112853?v=3 ka215 64 25
235650?v=3 zaru 65 24
98103?v=3 matsubo 66 24
34067?v=3 naokomc 67 24
1695538?v=3 creasty 68 24
5162509?v=3 bearsaturday 69 23
1767719?v=3 news2u 70 23
1681251?v=3 gengo 71 23
7399393?v=3 chinpei215 72 22
665440?v=3 geta6 73 22
622304?v=3 kijtra 74 22
747030?v=3 asaokamei 75 21