Top Ruby GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
11493?v=3 amatsuda 1 10966
27299?v=4 nov 2 3322
119195?v=3 cookpad 3 3292
111689?v=3 r7kamura 4 3240
15363?v=3 gimite 5 2138
1710555?v=4 iberianpig 6 2005
680124?v=3 dtan4 7 1758
3970679?v=3 serverspec 8 1481
83656?v=3 yujinakayama 9 1287
9558?v=3 ko1 10 1101
29440?v=3 sorah 11 1097
679224?v=3 inket 12 1090
901?v=3 benhoskings 13 1045
2290461?v=4 sonots 14 981
230654?v=3 tagomoris 15 962
69755?v=3 eagletmt 16 929
44209?v=3 nahi 17 779
12104?v=3 masuidrive 18 711
1674978?v=3 increments 19 667
96322?v=3 recurser 20 638
706434?v=3 ryotarai 21 604
608755?v=3 sue445 22 569
20384?v=3 mirakui 23 521
82371?v=3 willnet 24 478
31941?v=3 ucnv 25 442