Top Rust GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
111625?v=3 kintaro 1 1616
914805?v=3 lloydmeta 2 343
2589397?v=4 rail44 3 132
1021506?v=4 fulmicoton 4 127
1833474?v=4 wasabeef 5 116
4434568?v=3 keens 6 61
823277?v=3 rhysd 7 50
2311662?v=3 nullpo-head 8 45
1246590?v=3 lo48576 9 38
207142?v=4 otl 10 38
22321?v=3 uasi 11 35
69755?v=3 eagletmt 12 32
1000655?v=4 azyobuzin 13 27
239637?v=4 koba789 14 27
883148?v=3 rejasupotaro 15 26
820966?v=3 rekka 16 24
32509?v=3 sorccu 17 22
5673994?v=3 woxtu 18 21
5564044?v=4 c-bata 19 17
43346?v=3 hibariya 20 17
19625?v=4 banyan 21 16
12442?v=3 faultier 22 12
11265755?v=3 yxd-hde 23 12
1696302?v=3 sinhrks 24 11
1222856?v=3 gong023 25 11