Top Scala GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
264469?v=3 tototoshi 1 1184
914805?v=3 lloydmeta 2 985
1642319?v=3 yahoojapan 3 961
19658?v=3 seratch 4 760
389787?v=3 xuwei-k 5 608
22009?v=3 mumoshu 6 257
1262492?v=3 m3dev 7 157
97326?v=3 kmizu 8 125
116721?v=3 akisaarinen 9 118
4147492?v=3 ponkotuy 10 91
1523515?v=3 yu-iskw 11 80
657642?v=3 okapies 12 79
112881?v=3 todesking 13 75
18634?v=3 yuroyoro 14 65
127841?v=3 mnogu 15 53
1457682?v=3 akiomik 16 30
351154?v=3 watermint 17 30
785824?v=3 akiradeveloper 18 29
93571?v=3 potix2 19 27
2659194?v=3 akb428 20 26
122480?v=3 wmeddie 21 26
2405380?v=3 tsuyoshizawa 22 26
1506707?v=3 taisukeoe 23 23
629946?v=3 geishatokyo 24 23
1394509?v=3 lizepeng 25 22