Top Shell GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
63651?v=3 yyuu 1 8820
56996?v=4 jorgebucaran 2 8337
56996?v=3 jbucaran 3 1797
37822?v=3 riywo 4 1197
1950?v=3 hchbaw 5 620
106908?v=3 making 6 490
29084?v=3 rosylilly 7 396
21084?v=3 tokuhirom 8 385
796820?v=3 tenntenn 9 362
6366270?v=4 zchee 10 357
1951519?v=4 kaorimatz 2 440
23387?v=3 stomita 12 329
8317250?v=3 bucaran 13 334
1256183?v=3 tcnksm 14 304
1436271?v=3 tuvistavie 15 284
11470708?v=3 taku910 16 271
5180638?v=3 sjitech 17 263
899217?v=3 kamatama41 18 257
733116?v=3 yonchu 19 227
1818935?v=3 rcmdnk 20 207
8317250?v=3 brj 21 195
58771?v=3 aespinosa 22 186
18634?v=3 yuroyoro 23 168
230654?v=3 tagomoris 24 161
148255?v=3 gnurou 25 155