Top Shell GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
63651?v=3 yyuu 1 8820
56996?v=4 jorgebucaran 2 7571
56996?v=3 jbucaran 3 1797
37822?v=3 riywo 4 1197
1950?v=3 hchbaw 6 620
106908?v=3 making 7 490
29084?v=3 rosylilly 8 396
21084?v=3 tokuhirom 9 385
796820?v=3 tenntenn 10 362
6366270?v=4 zchee 11 357
1951519?v=4 kaorimatz 2 440
23387?v=3 stomita 13 329
8317250?v=3 bucaran 14 334
1256183?v=3 tcnksm 15 304
1436271?v=3 tuvistavie 16 284
11470708?v=3 taku910 17 271
5180638?v=3 sjitech 18 263
899217?v=3 kamatama41 19 257
733116?v=3 yonchu 20 227
1818935?v=3 rcmdnk 21 207
8317250?v=3 brj 22 195
58771?v=3 aespinosa 23 186
18634?v=3 yuroyoro 24 168
230654?v=3 tagomoris 25 161