Top Shell GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
19714?v=4 azu 51 56
11989370?v=3 tarosky 52 52
965143?v=3 osmfj 53 50
718236?v=3 glidenote 54 49
125332?v=3 vvakame 55 49
733288?v=4 higebu 56 48
346598?v=3 hakobera 57 45
49281?v=3 lestrrat 58 42
22321?v=3 uasi 59 42
12780?v=3 hamano 60 42
694650?v=3 uprush 62 40
29440?v=3 sorah 63 38
830882?v=3 bageljp 64 37
49289?v=3 ianlewis 65 37
27699?v=3 hnw 66 36
12690315?v=4 mob-sakai 67 35
18676?v=4 syoyo 68 34
78609?v=3 yoshiori 69 33
127741?v=3 shigeyas 70 32
90656?v=3 kawahara 71 32
9765?v=3 kawanet 72 31
16043808?v=3 zlabjp 73 31
813660?v=3 kteru 74 29
1632523?v=3 garamon 75 29