Top Swift GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
587614?v=4 shu223 2 11687
2082134?v=4 marty-suzuki 2 7089
40610?v=3 kishikawakatsumi 3 5640
7347118?v=4 ra1028 4 5475
2075801?v=3 entotsu 5 4670
4679138?v=3 okmr-d 6 3593
2082134?v=3 szk-atmosphere 7 3069
5707132?v=3 kyoheig3 8 2896
413899?v=3 naoty 9 2862
6880730?v=3 yukiasai 10 2477
882822?v=4 nirma 11 2410
1888355?v=3 muukii 12 2287
3029684?v=3 johnestropia 13 2168
4506500?v=3 thii 14 1922
810189?v=3 shogo4405 15 1716
966856?v=3 ishkawa 16 1660
6428339?v=4 makomori 17 1611
536954?v=3 morizotter 18 1531
1230665?v=4 zoonooz 19 1423
2482478?v=3 pixyzehn 20 1355
1988660?v=3 naoyashiga 21 1187
213169?v=3 tnantoka 22 1061
5572875?v=3 naru-jpn 23 967
9350581?v=4 sgr-ksmt 24 886
1579644?v=4 cjwirth 1 1124