Top Swift GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
679224?v=3 inket 51 85
108989?v=3 thorikawa 52 83
14262177?v=3 yabuzaki 53 71
42468?v=3 ktakayama 54 69
16192521?v=4 ymmtshny 55 65
1597357?v=3 ynaoto 56 63
1206009?v=3 himaratsu 57 62
13180507?v=3 mw99 58 60
48446?v=3 yoshiki 59 59
1096031?v=3 tsuchikazu 60 58
5785300?v=3 ken0nek 61 50
1283989?v=3 yamoridon 62 50
1386812?v=3 willhains 63 49
2172769?v=3 to4iki 64 47
717992?v=3 michaelhenry 65 46
3761357?v=4 toricls 66 42
23304293?v=3 muukii-archive 67 41
2387508?v=3 tamanyan 68 41
936972?v=3 kaneshin 69 39
2020479?v=3 motokiee 70 39
475449?v=3 syokenz 71 39
1394353?v=3 xcoo 72 39
1683660?v=3 kaiinui 73 38
490733?v=3 slightair 74 32
3990943?v=4 shingohry 75 30