Top Swift GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
13246825?v=4 shuuchen 76 30
357497?v=4 asus4 77 29
3850359?v=4 hasegawa-tomoki 78 28
6193319?v=4 furuyan 79 28
2444677?v=3 ryokosuge 80 27
1333232?v=3 enricmacias 81 27
43180?v=3 akio0911 82 27
270427?v=3 tatsu 83 26
3761357?v=3 orih 84 26
113420?v=3 ninjinkun 85 26
7478439?v=3 fxwx23 86 25
6239269?v=3 kane-liu 87 24
37218?v=3 akisute 88 23
1283989?v=3 orchely 89 23
588508?v=4 raspu 5 431
417340?v=3 mizutori 91 23
2619092?v=3 chuganzy 92 21
2128268?v=3 satoshi-takano 93 21
7601454?v=4 taillook 94 19
428562?v=3 hirokimu 95 19
1480480?v=4 kakajika 96 18
1808934?v=3 midnightsuyama 97 18
425216?v=3 r-plus 98 18
9479568?v=3 stv-ekushida 99 17
3312283?v=3 g08m11 100 17