Top Typescript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
823277?v=3 rhysd 1 3474
6022672?v=4 idiotwu 2 1569
125332?v=3 vvakame 4 549
404356?v=3 ahomu 5 477
32003421?v=4 bitrinjani 6 442
3143368?v=3 falsandtru 7 288
1529180?v=4 lacolaco 9 245
19714?v=4 azu 10 205
10719495?v=4 acro5piano 11 162
2124392?v=3 baku89 12 124
6993514?v=4 potato4d 13 120
5737736?v=3 sraoss 14 116
6822923?v=3 yoshiko-pg 15 91
438848?v=4 adieuadieu 16 74
283562?v=3 yaakaito 17 63
1013641?v=4 utatti 18 62
19625?v=4 banyan 19 60
7317369?v=3 hiro-sun 20 59
1642319?v=3 yahoojapan 21 59
9123938?v=3 ovrmrw 22 57
101800?v=4 gfx 23 43
4340693?v=3 jmatsu 24 42
1232595?v=3 birtles 25 42