Top Typescript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
7214104?v=3 y13i 26 36
10118235?v=3 otofu-square 27 30
975273?v=3 ics-ikeda 28 29
119195?v=3 cookpad 29 28
471318?v=4 hotchemi 30 26
430267?v=4 kubosho 31 24
1272114?v=3 progre 32 23
66100?v=4 taichi 33 19
26476?v=3 teppeis 34 18
96157?v=3 yuku-t 35 15
53929?v=3 atsushieno 36 15
5974495?v=3 lhttjdr 37 14
4658938?v=4 khirayama 38 13
3375963?v=3 albatrosary 39 13
9623009?v=3 yuichinukiyama 40 13
931554?v=3 otiai10 41 12
11032365?v=4 keitakn 42 12
675296?v=3 ryoppy 43 12
145104?v=3 ymotongpoo 44 12
12389173?v=3 ktanakaj 45 11
177213?v=4 shirou 46 11
10055293?v=3 daikiojm 47 10
36197005?v=4 momi-g 48 10
35218186?v=4 kamiazya 49 9
6549462?v=3 argelius 50 9