Top Typescript GitHub developers in TokyoUsername City rank Stars
255213?v=3 funnythingz 51 8
2390987?v=3 akira-miyake 52 8
7347125?v=3 tyfkda 53 8
2460874?v=3 airtoxin 54 8
3253117?v=3 kiikurage 55 7
239637?v=4 koba789 56 7
10013?v=3 kotas 57 7
3080541?v=4 xevokk 58 7
1182318?v=3 nttcom 59 7
812558?v=3 tai2 60 7
181078?v=3 lkay 61 7
5564044?v=4 c-bata 62 7
13778461?v=3 ics-creative 63 6
26916578?v=3 atomic-package 64 6
1080346?v=3 kazuhiroyoshimoto 65 6
4057326?v=3 kogai 66 5
20083706?v=3 userdive 67 5
10832834?v=4 mika-f 68 5
5865853?v=3 rokt33r 69 5
1898689?v=3 jumpeiarashi 70 5
17104318?v=4 shamofu 71 4
9594376?v=4 maxmellon 72 4
4271312?v=3 kinoh 73 4
1995370?v=3 nakajmg 74 4
1657867?v=3 pixiv 75 4